FORUTSETNINGER ....

FOR GODT LEDERSKAP

 1. Hvor er vi og hvor skal vi; - Ledere og medarbeidere MÅ ha en klar forståelse      for organisasjonens visjon samt hvem virksomheten er til for.
 1. Skal man lykkes som leder, er det viktig at alle ansatte forstår sine arbeidsoppgaver og sin posisjon i organisasjonen.
 2. Alle må vite hvem vi er til for, og alle må være opptatt av å bidra og gjøre sin del av jobben slik at kunder og brukere er fornøyd.
 3. Alle vet hva vi skal ha fokus på.

 

 1. Det som måles blir forbedret – krav skaper forventninger om at ting blir gjort.     
 1. Sett klare mål for hver avdeling og hver enkelt medarbeider.
 2. Avdelingen og de ansatte må ha eierskap til målene, og de må sette sin ære i å nå disse.
 3. Klargjør hvilke tiltak som skal iverksettes om det oppstår avvik fra de oppsatte målene. Hva kan den enkelte og avdelingen selv gjøre og hva trenges av hjelp og støtte for å oppnå målene i fremtiden.

 

 1. Medarbeiderfokus
 1. Lederen må drive målrettet utvikling av individer, grupper og avdelinger, herunder avholde medarbeidersamtaler.
 2. Bygg en kultur der man ser hverandre og bryr seg om hverandre.
 3. Tenk gjennom hvordan medarbeiderens faglige og personlige ressurser optimaliseres og utnyttes til beste for organisasjonen og vedkommende selv.

 

 1. Gjensidig tillit og respekt
 1. Inngi tillit, og du får tillit.
 2. Vær forutsigbar. Det gjør det lettere for dine ansatte å vite hvor de har deg.
 3. Se dine medarbeidere. Alle har vi behov for å bli sett. Vær synlig, treff dine medarbeidere der de jobber, ikke på ditt kontor.

 

 1. Lojalitet     
 1. Ikke tilgodese deg selv i forhold til dine medarbeidere.
 2. Skal dine medarbeidere være lojale mot beslutninger som er fattet, må du selv være lojal mot disse beslutninger.
 3. Er du 100 % lojal mot organisasjonens skrevne og uskrevne regler, øker sjansen for at du positivt påvirker dine medarbeideres lojalitet.

 

 1. Etisk fokus
 1. Hvilke etiske regler gjelder?
 2. Virksomheten bør skrive ned hvilke etiske retningslinjer alle medarbeidere skal arbeide etter.
 3. Disse etiske retningslinjene bør man tidvis ta opp til diskusjon slik at alle opprettholder et bevisst forhold til dem.

 

 1. Gode ansettelser
 1. Gode ansettelser er en forutsetning for å lykkes.
 2. Ikke vær redd for å ansette personer som er faglig dyktigere enn deg selv.
 3. Les CV`n på en kritisk måte, ta ALLTID referanser. Er du i tvil, har du en dårlig magefølelse; ikke ansett. En ansettelse er en million-investering.

 

 1. God personalpolitikk
 1. Man kan ikke unngå å ha en personalpolitikk; alle har det, men ikke alle har den skrevet ned.
 2. Gi hyppige tilbakemeldinger, og – NB - gjennomfør medarbeidersamtaler.
 3. Ha fokus på et godt arbeidsmiljø.

 

 1. God kommunikasjon
 1. Skap trygghet, felleskap, felles fokus og samhold blant ansatte.
 2. 2.      Vis oppriktig interesse for de andre, ikke bare snakk selv. Husk: Den som snakker for mye får man tilslutt nok av. Men: Den som ikke gir noe av seg selv blir du tilslutt lei av.
 3. Forsøk å være tydelig i din kommunikasjon vis a vis dine kolleger slik at det er samsvar mellom ord og kroppsspråk; samsvar mellom ord og gjerning. Husk: Alt tolkes!

 

 1. Ledere som er trygge på seg selv, inngir trygghet.
 1. Trygge ledere er opptatt av at ansatte lykkes. For lykkes de ansatte, lykkes de selv.
 2. Trygge ledere tørr å være seg selv.
 3. Trygge ledere trenger ikke ta æren for et godt resultat, men fremhever de ansatte.

 

 1. Ledere  må ville det beste for sine ansatte, men snillisme en misforstått      lederform.
 1. Vær tydelig på hva du forventer av dine medarbeidere, sett mål sammen med dem.
 2. Fortell dem hvordan det går, og hjelp de som trenger hjelp.
 3. Bedøm og belønn deres innsats rettferdig, og vær klar i en en-til-en samtale dersom noen ikke leverer som forventet.

 

 1. Utfordre dine medarbeidere på en konstruktiv måte.
 1. Gi ansatte oppgaver de må strekke seg litt for å løse.
 2. Ulike medarbeidere kan utfordres på ulike måter, så stor grad av skjønn må man utvises.
 3. Har man en god bedriftskultur, vil de fleste bli trigget av en utfordring.

 

 1. Utøv Situasjonsbestemt Ledelse
 1. Dine medarbeidere har ulik kompetanse og ferdighet. Du må lede på en måte som gjenspeiler deres kompetanse og ferdighet.
 2. Husk at dine medarbeidere har ulike ferdigheter. Det betyr at du må lede på ulik måte, avhengig av hvilke oppgaver vedkommende skal løse.
 3. Skal du lede rettferdig, må du derfor lede ulikt.

 

 1. Delegering er nøkkelen til effektiv ledelse
 1. Deleger oppgaver som er «passe vanskelige».
 2. Deleger både morsomme og kjedelige oppgaver, ikke bare kjedelige.
 3. Deleger oppgaver som ikke er sentrale for lederrollen.

 

 1. Vær et godt forbilde. HUSK: Ledere er Rollemodeller
 1. Hvordan ønsker du at dine medarbeidere skal være? Vær slik selv.
 2. Både det du gjør og ikke gjør blir lagt merke til.
 3. 3.      Det er gjennom å være gode eksempler til etterfølgelse at vi utøver den aller viktigste delen av vår ledergjerning.

 

 1. Påse      at dine ansatte opplever beslutninger som angår dem fair, rettferdig og      gjerne motiverende.
 1. Har de forstått hva denne beslutningen innebærer, og er dette greit?
 2. Dersom beslutningen i stor grad påvirker arbeidssituasjonen til enkelte ansatte bør, man tidlig involvere dem, snakke med dem, kommunisere at man forstår deres situasjon og at vi sammen skal vi klare det
 3. Det er lett å se nedsiden ved en beslutning, men klarer de å se oppsiden? Hjelp dem eventuelt å se den.

 

 1. Gjennomføre      motivasjonsfremmende tiltak - avhengig av bedriftskulturen.
 1. «Klarer vi de og de målene, så gjør vi slik og slik». Skap entusiasme for de oppsatte målene. Lag et fast system for belønning ved måloppnåelse.
 2. Belønn innsats over forventet, individuelt eller avdelingsvis.
 3. Annonser belønningen så flest mulig hører det.

 

 1. Avvikle      arbeidsforhold som ikke fungerer
 1. Gjør dette i henhold til arbeidsmiljøloven, og med støtte fra dine overordnede og gjerne fra HR avdelingen om dere skulle ha en slik avdeling.
 2. En verdig avvikling er viktig; av hensyn til den som må gå, til de som blir igjen og av hensyn til bedriftens omdømme.
 3. Ansatte som ikke fungerer i jobben MÅ konfronteres med at de IKKE fungerer.

 

 1. Skap      entusiasme
 1. Entusiasme smitter.
 2. Entusiasme kombinert med fokus på mål gir arbeidsglede og motivasjon.
 3. Entusiasme gjør hardt arbeid moro.

 

 1. Du har et liv utenfor lederrollen; glem ikke det!
  1. Sørg for at du ikke blir ”spist” av lederoppgavene.
  2. Virksomheten, dine ansatte og du selv og din familie er tjent med at du tar deg tid til å leve et liv ved siden av jobben.
  3. Ved å ha overskudd gjør du en bedre jobb som leder, samtidig må du som leder være forberedt på at det periodevis er mye å gjøre.

 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no