Hva er ledelse og hva er god lederutvikling?

Ledelse er ikke teori, men det er mange teorier om ledelse

Ledelse er alt annet enn teori. Likevel – det finnes mange teorier om ledelse. Muligens er det et paradoks, men nettopp fordi ledelse ikke er teori, finnes det mye teori om ledelse.

God ledelse vil aldri kunne forklares ved hjelp av teori. God ledelse er et resultat av ferdigheter, og ferdigheter tilegnes best gjennom bevisstgjøring og ferdighetstrening. Når man leser bøker fra toppidrettsutøvere som oppsummerer sine karrierer, kan man bli både imponert og inspirert. Men for å få en tilsvarende suksess innen ledelse, må man lære seg hvordan de fikk det til. Man må lære ferdighetene, hvordan de tenkte og handlet. De som er gode i en aktivitet, det være seg idrett eller ledelse, har kommet dit ved ferdighetstrening, ikke ved teoriforståelse. I alle fall ikke av teoriforståelse alene.

For å vite hvor den enkelte leder skal ha fokus, hva den enkelte leder skal være bevisst på, hva den enkelte leder skal trene på, er Lederindeksen et meget nyttig verktøy å starte med. Lederindeksen øker den enkeltes bevissthet om seg selv som leder. Hvordan blir jeg oppfattet som leder, av mine medarbeidere?

Evnen til å kommunisere er trolig den viktigste ferdigheten en leder kan utvikle. En sikker vei til å bli en dyktigere leder er å lære forskjellen på den kommunikasjon som gir vellykkede resultater og den kommunikasjonsform som ikke gir det. Når en leder bevisst forstår hvordan han eller hun kommuniserer slik at medarbeiderne blir motiverte og dedikerte, kan lederen oppnå resultater. Lederindeksen gir deg direkte tilbakemeldinger på hvordan du oppleves og fungerer rent kommunikativt i din lederrolle, og i hvilken grad og hvordan du bl.a. oppleves som inspirator og motivator.

Ledelse kan defineres som ”evnen til å påvirke andre til å nå et mål i felleskap”. Sagt enklere: ”Å lede, er å få andre til å gjøre de oppgaver de er satt til, samtidig som de trives med det de gjør”. Ledelse er derfor sterkt knyttet til evnen til å motivere og inspirere. En leder som over tid, bevisst kommuniserer på en måte som motiverer og inspirerer sine omgivelser, er derfor en god leder. En annen definisjon på ledelse, ”er å nå resultater gjennom sine medarbeidere”. Som leder, leder vi ulike medarbeidere, med ulik motivasjon, ulike kunnskaper og erfaringer, så derfor må vi lede våre medarbeidere på ulikt vis. Igjen ser vi at ledelse er ferdigheter, ferdigheter i å lede ulikt, samtidig som det oppleves rettferdig, ferdigheter i å skape / etablere et motiverende og stimulerende arbeidsmiljø. Ferdigheter i å engasjere, stille krav, nå mål, ansette nye medarbeidere osv…osv. Ledelse er å tilegne seg ferdigheter og utnytte disse ferdighetene på en mest mulig optimal måte for så vel kundene, medarbeiderne, organisasjonen som for eierne.

Det hjelper ikke å ha et godt og gjennomarbeidet lederutviklingsprogram, om de lederne som skal delta i programmet ikke er motivert. Vår erfaring er at de blir fort motiverte, når de ser hvor de har mest å hente for å bli en enda bedre leder. På samme måte som idrettsutøvere erkjenner og ser hvor de har sitt forbedringspotensial, og gjør noe med det, må ledere erkjenne sine og gjøre noe med det. Først når man erkjenner at man ikke er god nok, kan man bli bedre!

Dette har vært en teoretisk betraktning av hvorfor ledelse er alt annet enn teori. Men selvfølgelig bør man som leder lese seg opp i faget ledelse, men først når teorien er blitt en del av deg, først når teorien er en del av dine praktiske ferdigheter drar du nytte av teorien og du blir en enda bedre leder.

Lykke til.

Per Torvild Aakvaag


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no