Lindum -  best omdømme i Drammen.

Fokus på lederutvikling - for miljøets skyld

LINDUM: "Vi har hatt stort utbytte av Lederindeksen". 

Lindum har gått fra å være "søppeldynga" i Drammen til å bli fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. Det er derfor ikke rart at Lindum ble tildelt Avfall Norges Innovasjonspris 2011, og i følge Drammens Tidende er Lindum den bedriften som har best omdømme i Drammen.

Vi har gjennomført en spennende leder- og organisasjonsutviklingsprosess med Lindum. Selv om prosessen ikke er ferdig, har vi hatt en samtale med daglig leder i Lindum, Pål Smits, der han svarer på noen spørsmål.

1.       Hvorfor valgte Lindum å gjennomføre en prosess med bruk av Lederindeksen?

Lindum var i en prosess der vi ønsket å gjøre en medarbeidertilfredshetsanalyse. Etter å ha vurdert noen alternativer, landet vi på Lederindeksen da den både gir et bilde av medarbeidertilfredshet og gir en tilbakemelding på hvordan de ansatte ser på sin leder. Vi var imidlertid veldig bevisst på at alle lederne på forhånd var godt orientert om Lederindeksen og at vi tålte stor åpenhet mellom lederne i forbindelse med vurdering av resultatene. Målet var ikke å finne feil eller sverte noen, men å finne forbedringspotensialer. Parallelt med undersøkelsen ble det også i regi av BHT utført en arbeidshelseundersøkelse.

2.      Hva mener du Lindum har fått ut av dette?

Lindum har fått veldig mye ut av Lederindeksen. Vi har fått bekreftet en del av våre antakelser og vi har fått en del aha-opplevelser

3.      Hva har de enkelte ledere fått ut av dette?

Den enkelte leder har fått klare oppfatninger av hvordan de ansatte oppfatter dem. Alle lederne har sett klare forbedringspotensialer for seg selv og fått en tydeligere oppfatning av hva som er deres sterke og svake sider som leder, samt hvordan de ansatte reagerer på en del prosesser man må kjøre. Som leder må man av og til kjøre noen upopulære prosesser og dette kan fort påvirke de ansattes oppfatning av en leder.

4.       Hvordan opplevde du som daglig leder, og de øvrige lederne i Lindum presentasjonen av resultatene fra Lederindeksen?

Vi opplevde alle sammen presentasjonen av resultatene som meget god. Resultatene ble først gjennomgått med daglig leder slik at presentasjonen for resten kunne tilpasses både resultatet og situasjonen i den enkelte leders enhet. Resultatene kan ikke brukes direkte, men må brukes som grunnlag for en dialog mellom leder og den som utfører undersøkelsen. Først da kan man begynne å tolke og ta stilling til resultatene. Det isolert sett gode eller dårlige resultatet på et punkt kan ha en naturlig forklaring når det sees i sammenheng med totalen og andre enkeltpunkter.

5.       Hvordan har prosessen vært i etterkant?

Resultatene dannet grunnlag for en dialog mellom den enkelte lederen og vedkommende medarbeidere (underordnede?)   for komme dypere ned i en del problemstillinger og for å finne ut hvordan man skal angripe disse. Det er blitt satt i gang en del forbedringsprosesser som følge av dette. Samtidig kjenner lederne hverandre bedre og er blitt flinkere til å trekke på andre ledere i en del problemstillinger der man føler behov for råd/støtte.

6.      Uten å gå i detaljer, føler du at dere i ledergruppen i Lindum har hatt utbytte av dette?

Ja, vi har hatt stort utbytte av Lederindeksen. Som man ser av svarene over, så har det gitt oss bedre innsikt og forståelse og satt fokus på en del utfordringer vi har både som enkeltledere og som lederteam. Vi har derfor bl.a. satt i gang en del felles prosesser for lederne for å ta tak i mer generelle problemstillinger som ble bekreftet gjennom Lederindeksen.

7.      Hvordan vil dere jobbe videre med Lederindeksen, slik du ser det i dag?

Vi vil følge opp hver enkelt leder i forhold til hva som er gjort i etterkant. Deretter ønsker vi en ny undersøkelse for å se om forholdene har endret seg. Det er også ønskelig å kunne benytte Lederindeksen som et av flere vurderingskriterier når det gjelder måloppnåelse for den enkelte leder. Lederindeksen vil gi grunnlag for å sette mål og for etterpå å kunne måle oppnåelsen av disse.

8.      Vil du anbefale Lederindeksen til andre organisasjoner, i tilfelle hvorfor?

Ja, Lederindeksen er både enkel og grei og gir et godt bilde av situasjonen. Man bør imidlertid ha et klima for åpenhet og romslighet og bruke indeksen som et verktøy for forbedringer og målsettinger. Den bør ikke brukes ensidig for å identifisere dårlige ledere, selv om resultatene også avdekker gode og dårlige ledere.

9.   På en skala fra 1 - 10 der 10 er best, hvor nyttig vil du si at Lederindeksen har vært for   Lindum?

 9

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no