TALENT FOR LEDELSE

Har du hva som kreves?

Hvem har det? Har jeg det? Har du det? Har vi noen hos oss med et slikt talent?

I Wikipedia defineres begrepet talent som:

"Talent er betegnelsen på medfødte begavelser. Uttrykket nevnes flere steder i Bibelen, blant annet i en lignelse fra Det nye testamente som handler om betrodde verdier og det å dyrke og ta vare på disse. Uttrykket er i dag brukt med beslektet betydning, nemlig om spesielle personlige, medfødte begavelser, enten de er kunstneriske, intellektuelle eller sportslige. Det kan være talent for å spille fiolin, forstå matematikk eller spille fotball, men brukes oftest om kunstneriske ferdigheter der det kanskje henger igjen noe om å ta vare på en gudgitt gave."

Å ha talent for ledelse betyr altså at man har en spesiell begavelse eller et anlegg for å utøve effektiv ledelse til beste for eiere og ansatte. Denne begavelsen er ikke prisgitt alle å besitte.

Vi har nok av undersøkelser som viser at en god del ledere ikke fungerer godt nok i lederrollen, og at det er mange medarbeidere som ikke trives i jobben, og som ville bidratt mer om de trivdes bedre. Mange oppgir nærmeste leder som en viktig årsak til deres mistrivsel.

Så ja, noen mennesker har dette talentet, andre ikke. Noen egner seg bedre til lederrollen enn andre!

Men hva er kjennetegnene ved en talentfull og effektive leder:

BI-forskeren Øyvind L. Martinsens, har gjennomgått mange års forskning på ledere og lederskap, og fremhever at det er fem viktige karakteristika eller personlighetstrekk som man ofte finner hos dyktige ledere:

 1. Den dyktige leder er mål og resultatorientert.
  Hun eller han kjennetegnes av moderat til høy grad av planmessighet. Den dyktige leder har pliktfølelse og ordenssans. Dette er kanskje ikke så overraskende. Mer overraskende er det kanskje at det er andre personlighetstrekk som er viktigere.  
 2. Den dyktige leder har høy grad av følelsesmessig stabilitet.
  Ledere møter konstant utfordringer, og vil ofte måtte manøvrere på gyngende grunn. Det krever selvtillit og en følelsesmessig robusthet.  
 3. Dyktige ledere er utadvendte (høy grad av ekstraversjon).
  Ledere er formidlere, skal overbevise og overtale og må kunne kommunisere med mange ulike målgrupper.  
 4. Dyktige ledere har en høy grad av åpenhet for andres erfaringer.
  Hun (eller han) er genuint nysgjerrige, har sans for kreativitet og estetikk og får stadig nye idéer.  
 5. Dyktige ledere er omgjengelige, og kjennetegnes av høy grad av empati og medfølelse for andre.
  Den dyktige leder har interesse for andre mennesker og god forståelse og kunnskap om mellommenneskelige relasjoner.

Talentføre ledere er nok dessverre en mangelvare, det er nok bare å erkjenne det.

Men hva er godt lederskap, og hvilke krav og forventninger bør man stille til den enkelte leder? Her er det i stor grad avhengig av hvilket nivå i organisasjonen lederen har ansvaret for, hvilken situasjon organisasjonen er i, og ikke minst hvilken bedriftskultur man har / ønsker.

Vi ta vare på talentene. Tar vi ikke vare på leder talenter risikerer vi at de begynner hos vår konkurrenter.

Men når dette er sagt. Ledelse kan læres. Vi som ikke har talentet kan lære oss å bli gode ledere. Men vi må ville lære, og vi må tørre å endre oss. Vi må forstå hva som er godt lederskap, vi må få tilbakemelding på hvordan vi utøver vår ledelse og vi MÅ gripe tak i våre forbedringsområder.

Vi i HRM Group kan gjennom Lederindeksen finne deres leder talenter og vi kan bistå dere i utviklingen av deres ledere, både de med og de uten talentet.

Per Torvild Aakvaag

 

 


 

HRM Group AS
Fornebuveien 1A
Postboks 405, 1327 LYSAKER

E-post:post@hrmgroup.no