Måling av medarbeidertilfredshet - Lederindeksen                

                                     Logo.jpg


Hva kjennetegner en dyktig leder?  

En vanlig definisjon på ledelse er å nå resultater gjennom sine ansatte. Med utgangspunkt i en slik forståelse av ledelse er en dyktig leder flink til å:

-       kommunisere med sine ansatte. 

-         skape tillit og engasjement blant de ansatte 

-         få til en god samhandling internt i egen avdeling, og på tvers av avdelinger 

-         sikre en god kommunikasjon mot kunder og eksterne samarbeidspartnere 

-         nå resultater over tid 

-         sette operative mål og styre mot disse 

-         ansette de rette personene 

-         ta de vanskelige samtalene når de kommer 

-         være er en god rollemodell

 

HRM Group har i samarbeid med Handelshøyskolen BI utviklet LEDERINDEKSEN, et verktøy som måler medarbeidernes tilfredshet med egen overordnets lederegenskaper og deres lojalitet overfor sin arbeidsplass. 

  • Vår filosofi…     er at bedriftens resultater skapes gjennom utøvelse av godt og motiverende lederskap.  En bevisst utvikling av lederne må tillegges samme strategiske betydning som virksomhetens øvrige sentrale innsatsfaktorer. Vår filosofi er å starte med målinger og fortsette med individuell og gruppetilpasset trening og opplæring.                                                                                                            
  • Vårt konsept… er måling av hver enkelt leder. Vedkommendes ”kunder” er de medarbeiderne som rapporterer til ham eller henne, og det er disse medarbeiderne som  evaluere sin leder. Lederen har suksess kun om medarbeiderne har suksess. Målingene gir klar tilbakemelding på hvor den enkelte, så vel som gruppen av ledere, har mest å hente. Fokus på disse områdene vil legge grunnlaget for virksomhetens videre suksess.                                                                                                      
  • Vårt produkt…  er Lederindeksen, et måleverktøy som gir direkte tilbakemelding om hvor lederen står, både som individ og som del av en gruppe. Man får et klart bilde av hvor virksomheten har mest å hente.                                                                                                                                                                                      
  • Våre virkemidler er målrettede prosesser basert på en klar beskrivelse av NÅ-situasjonen gjennom Lederindeksen, som i sin tur gir et klart bilde av hvilke tiltak som må iverksettes for å komme videre.  Erfarne rådgivere bistår i kvalitative prosesser med implementering av ulike verktøy og hjelpemidler.                                                                                                                                                                  
  • Vårt mål…          er å skape bedre resultater og videre vekst i din virksomhet.Vi kommer mer enn gjerne til et uforpliktende møte, der vi nærmere kan orientere om Lederindeksen og hva den kan gjøre for dere.                                                                                                                                                                                  
  • Ønsker du et møte? Send oss en mail: post@hrmgroup.no

BIs kommentarer til testen av Lederindeksen

Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI ble i 2009 kontaktet av HRM-Group i forbindelse med testing og utvikling av måleinstrumentet Ledelsesindeksen. Med utgangspunkt i HRM-Groups initiale spørreskjema har vi bistått med utvikling av faktorer samt operasjonalisering av de konkrete spørsmålene. Vårt utgangspunkt har vært å søke å utvikle et instrument som i størst mulig grad kan forklare medarbeidernes tilfredshet med egen overordnet, og dernest deres lojalitet overfor arbeidsgiver som sådan.

Teoretisk er utgangspunktet for måleinstrumentet HRM-Groups egen ledererfaring og en følt mangel på verktøy som kan fange inn lederevalueringen på en god måte. Det er også i følge HRM-Group få eller ingen eksisterende verktøy som baserer lederevalueringen på medarbeidernes inntrykk. Det er også vår oppfatning at det eksisterer få eller ingen verktøy som er operative nok og i tillegg søker å forklare en avhengig variabel innen dette feltet.

Resultatene fra den første pilotstudien virker meget lovende: over 80% av variasjonen i medarbeidernes tilfredshet med egen leder blir forklart av de faktorer som inngår i måleverktøyet. Faktorenes validitet er også mer enn tilfredsstillende: cronbach-alpha verdiene er høye og akseptable. I tillegg synes faktorene å være av en slik art at de er tilstrekkelig konkrete til å gi oppdragsgiver håndfaste råd i forhold til forbedringsområder. Selv om den teoretiske modellen bak verktøyet i utgangspunkt er erfaringsbasert, virker resultatene i pilotstudien å kunne gi rom for vitenskapelig underbygging og videreutvikling: en modell som forklarer såpass mye av variasjonen (over 80%) i avhengig variabel kan betraktes som et fenomen verdt videre studie.

 Se figur under for nærmere spesifikasjon av r-square og faktorenes cronbach alpha verdier.


Resultatene fra BI's testprogram viser at LEDERINDEKSEN treffer meget godt.

kLysbilde11.jpg


 

HRM Group AS
Grini Næringspark 15
1361 ØSTERÅS

Tlf. 917 86 303
E-post:post@hrmgroup.no