Etiske regler for konsulenter i HRM Group AS

Vi pålegger oss et særlig ansvar som rådgivere. Vi skal levere gode råd og tjenester til våre kunder, og de skal være trygge på at sensitive opplysninger behandles fortrolig av oss.

a) Gjennom inngående kunnskap om våre oppdragsgivere, og forståelse av deres verdiskapning, ønsker vi å løfte kvaliteten i vårt arbeid og skape merverdi for våre kunder. Dette forutsetter en dyptgående forståelse av oppdragsgivers forretningsstrategi, produkter, marked, verdiskapning, organisasjon og kultur.

b) Vi skal i samarbeid med våre oppdragsgivere, lage en realistisk fremdriftsplan for det aktuelle prosjekt med milepeler. Det er en forutsetning for et vellykket prosjekt at kontaktpersonen hos oppdragsgiver er involvert i, og deltar i prosessen.

c) Det påviler oss i samarbeid med våre oppdragsgivere, å forstå hvordan og når særlig sensitiv informasjon skal informeres til tredje person.

d) Vi pålegger oss en streng konfidensiell behandlimg av all informasjon. Vi respekterer taushetsplikten, også etter at arbeidet er sluttført. Vi håndterer personopplysninger med særlig stor forsiktighet, og forventer at våre oppdragsgivere gjør det samme.

e) Alle våre rådgivere skal bestrebe seg på at oppdragsgiver og eventuelt andre involverte skal oppleve prosessen positivt, og sitte igjen med et positivt inntrykk av oppdragsgiver, såvel som HRM Group.

f) Når vårt arbeid er av særlig sensitiv karakter, skal våre oppdragsgivere være trygge på at vårt arbeid aldri vil bli gjort kjent, verken innad i organisasjonen eller utad mot markedet.

g) Vi skal kun påta oss oppdrag vi er kvalifisert for, og har kapasitet til å utføre og som vi har grunn til å tro at vår oppdragsgiver vil få godt utbytte av.

h) Alle våre rådgivere skal respektere at det er oppdragsgiver som fatter den endelige beslutning. Samtidig skal vi erkjenne vårt ansvar gjennom å informere når deres beslutning avviker fra våre objektive råd.

Våre erfaringer ved å etterleve disse etiske reglene er gode. Oppdragsgivere føler seg også trygge og ivaretatt.

Lysaker 2008


 

HRM Group AS
Grini Næringspark 15
1361 ØSTERÅS

Tlf. 908 56 502 / 917 86 303
E-post:post@hrmgroup.no